Podstawowe informacje dotyczące wynajmu maszyn budowlanych:

Wszystkie podane na stronie ceny są cenami netto.
Okresem wynajmu jest odpowiednio: doba - tydzień - miesiąc
Wysokość stawek określona jest w karcie maszyny. Opłaty płatne z góry za każdy z okresów.
Wynajmujący zobowiązany jest uiścić także każdorazowo kaucję, której wysokość zależna jest od typu maszyny i określona w karcie maszyny.
Przy dłuższym okresie najmu istnieje możliwość negocjacji cen.
Podane ceny nie zawierają transportu, kosztów paliwa, obsługi operatorskiej.

Regulamin wynajmu
§ 1

Obowiązki najemcy:
 1. Najemca potwierdza, że odebrał przedmiot najmu sprawny technicznie i czysty.
 2. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi.
 3. Najemca oświadcza, że posiada konieczne kwalifikacje i umiejętności do używania wynajętej maszyny.
 4. Najemca zobowiązuje się nie oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani nie użyczać go osobom trzecim.
 5. Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie nienaruszonym poza normalnym zużyciem wynikającym z eksploatacji. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu w jakikolwiek sposób, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną. Jej wysokość podlega wycenie przez Wynajmującego.

§ 2

 1. Wynajmujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy Najemca opóźnił się z zapłatą całości lub części należnego czynszu o więcej niż 7 dni.
 2. W przypadku gdy Najemca będzie się opóźniał ze zwrotem przedmiotu najmu po zakończeniu umowy, Wynajmujący będzie miał prawo wystawienia kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość stawki dziennej (liczonej od 1 doby) za daną maszynę .
 3. Opóźnienie ze zwrotem przedmiotu najmu przez Najemcę po zakończeniu umowy o więcej niż 7 dni będzie traktowane jako równoznaczne z utratą maszyny . W takim przypadku Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość wartości katalogowej wypożyczonej maszyny. Nie wyłącza to uprawnień Wynajmującego przewidzianych w punkcie 3 § 2.
 4. Kaucja wpłacona przez najemcę przy zawieraniu umowy zostanie zaliczona przez Wynajmującego po zakończeniu najmu do należności wynikające z tej umowy, przy czym kaucja może być zaliczona tylko do rachunku za najem przedmiotu podlegającemu odpowiedniej umowie.
 5. Strony mają obowiązek informować się wzajemnie na piśmie o zmianie adresu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencja wysyłana na ostatni znany adres strony będzie traktowana jako prawidłowo doręczona.

Umowa najmu

 • Zawarta pomiedzy Jakubem Łazarczyk włascicielem firma PPHU Łazarczyk&Łazarczyk z siedzibą w Żyrardowie ul. Kasztanowa 5, a................................................................ zam. ......................................................................... nr dowodu osobistego.................................... telefon ................................................................ zwany dalej „NAJEMCĄ”.
 • Przedmiotem umowy jest .......................................................................................................... zwany dalej „RZECZĄ”.
 • Najemca zobowiązany jest do wpłaty KAUCJI w wysokości ..................... (słownie złotych) ...................................................................... na poczet ewentualnych kosztów wynikających z niewłaściwego używania rzeczy oraz opłaty za najem w wysokości................................... liczonej za każdą dobę w/g aktualnego cennika.
 • Najemca zobowiązany jest zwrócić rzecz w dniu ......................... do godz ........................... . Przekroczenie tego terminu powoduje automatycznie naliczenie opłaty za najem, za każdą następną rozpoczętą dobę, jednakże po trzech dniach zostanie rozpoczęte w stosunku do najemcy postępowanie windykacyjne. Jeżeli najemca mimo wezwania go do zwrotu rzeczy nie odda jej wynajmującemu traci kaucje, co nie ma wpływu na prawo dochodzenia przez wynajmującego innych roszczeń wynikajacych z umowy powrzechnie obowiazujacych przepisów prawa.
 • Wynajmujący przekazuje najemcy rzecz sprawną technicznie i spełniajacą wymogi BHP wraz z instrukcją obsługi.
 • Użytkowanie rzeczy przez najemcę musi być zgodne z przeznaczeniem wg instrukcji obsługi i z zachowaniem przepisów BHP.
 • Po zakończeniu najmu najemca zobowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będącej następstwem prawidłowego użytku.
 • Niedozwolone jest rozkręcenie rzeczy i dokonywanie jakichkolwiek napraw przez najemcę pod rygorem utraty kaucji. Najemca bez zgody wynajmującego nie może, pod rygorem utraty kaucji, oddawać rzeczy innym osobom w bezpłatne użytkowanie lub podnajem.
 • W przypadku uszkodzenia rzeczy wpłacona kaucja zostanie zatrzymana przez wynajmującego do momentu określenia przyczyny awarii przez punkt serwisowy. Gdyby ewentualnie uszkodzenie nastąpiło nie z winy najemcy, wynajmujący obowiązany jest do zwrotu kaucji i opłaty najmu za ostatnią dobę. Koszty naprawy z winy najemcy wynajmujący może potrącić z wpłaconej przez najemcę kaucji.
 • Sprawy nie uregulowane niniejszą umową regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla strony.

» Pobierz umowę najmu